คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
สามารถปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการประชาสัมพันธ์ รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เอกสาร รายงานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานต่างๆ ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-3-058ZA ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในหน่วยงาน
HLT-MDH-3-057ZA รวบรวมข้อมูล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ