คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติการที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ สามารถเผยแพร่ข้อมูล เสนอแนวคิด และ กิจกรรมต่างๆ ให้กับหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักประชาสัมพันธ์ทางการแพทย์ชั้น 3 และ/หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 3. มีประสบการณ์ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 4 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-4-058ZA ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลภายในหน่วยงาน
HLT-MDH-4-059ZA ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลภายนอกหน่วยงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ