คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะและความรู้ในการจัดทำและออกแบบสื่อเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานเช่น โปสเตอร์ ภาพถ่ายทางการแพทย์ บันทึกเสียง งานออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการทำงานของโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ ในโรงพยาบาลได้
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 3 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์ด้านโสตทัศนูปกรณ์ การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดทำสื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-3-009ZA จัดทำสื่อประเภทต่างๆ
HLT-MDH-3-010ZA ตรวจสอบการทำงานของโสตทัศนูปกรณ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ