คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะและความรู้การจัดเตรียม และติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ รวมถึงมีความสามารถในการจัดนิทรรศการทางการแพทย์และนิทรรศการกิจกรรมทั่วๆ ไปของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานตามคำสั่ง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักโสตทัศนูปกรณ์ทางการแพทย์ ชั้น 2 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และ 3. มีประสบการณ์ทำงานหรือความรู้พื้นฐานด้านการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีหลักฐานเอกสารรับรอง และ 4. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MDH-2-007ZA จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
HLT-MDH-2-008ZA ควบคุมการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ประเภทต่างๆ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ