คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี อาชีพช่างเทคนิคซ่อมบำรุงเครื่องกล ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะทางที่ซับซ้อนขึ้น สามารถร่วมวางแผน กำหนดทิศทางการปฏิบัติงานและสอนงานผู้อื่นได้ รวมทั้งการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพต้องผ่านการสร้างสมประสบการณ์และการเรียนรู้ตามเกณฑ์ สามารถดำเนินการขอรับการประเมินได้ เมื่อมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ……………………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PTC-ZZZ-5-024ZA Troubleshooting and Diagnosing Malfunctions of Industrial Process Equipment and Auxiliary System
PTC-ZZZ-5-025ZA Preventative Maintaining Component of Mechanical Equipment and Auxiliary System
PTC-ZZZ-5-026ZA Reaction and Separation System
PTC-ZZZ-5-027ZA Heat Exchange System
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ