คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชระเบียน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ อาชีพนักเวชระเบียน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้วด้านการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของผู้ป่วยและข้อมูลทางการแพทย์ สามารใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการทางสาธารณสุข สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำ ภายใต้การควบคุมแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน มีพื้นฐานและภาษาต่างประเทศที่เกี่ยวกับงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การขอเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักเวชระเบียน (Medical Recorder) ชั้น 3 นั้น เปิดโอกาสให้กับบุคคลหลายระดับ โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทํางานในงานสาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์เป็นหลัก โดยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ คุณสมบัติข้อ 1 - คุณวุฒิการศึกษา -สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.ขึ้นไป 1.1 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ 1.2 ในสาขาธุรกิจบริการ หรืออุตสาหกรรม หรือ 1.3 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข - ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง ด้านสารสนเทศทางการแพทย์หรือเวชระเบียน อย่างน้อย 1 ปี หรือ คุณสมบัติข้อ 2 - คุณวุฒิการศึกษา -สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส.ขึ้นไปใน 2.1 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ หรือ 2.2 ในสาขาธุรกิจบริการ หรืออุตสาหกรรม หรือ 2.3 ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข ในส่วนของประสบการณ์ทำงาน จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงพยาบาล หรือสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-MNT-3-032ZA จัดการข้อมูลเวชระเบียนพื้นฐาน
HLT-MNT-3-033ZA การบริการเวชระเบียน
HLT-MNT-3-037ZA จริยธรรมสำหรับนักเวชระเบียน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0264-A : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ยินดีต้อนรับ