คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการจัดการและแก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดได้ 1.
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 4 ต้องมีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ คือ ปวส. ด้านเทคโนโลยีการพิมพ์หรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการควบคุมคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี 2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1) หากต้องการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 4 ต้องผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานจัดการคุณภาพการพิมพ์ชั้น 3
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRS-4-084ZA แก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
PRT-PRS-4-085ZA กำกับดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
PRT-PRS-4-086ZA ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
PRT-PRS-4-087ZA แก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน
PRT-PRS-4-088ZA รับรองผลการตรวจสอบคุณภาพ
PRT-PRS-4-089ZA ดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาคุณภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ