คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน (นักกลยุทธ์ซัพพลายเชน) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการซัพพลายเชน อาชีพนักซัพพลายเชน (นักกลยุทธ์ซัพพลายเชน) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพ นักซัพพลายเชน (นักวางแผนกลยุทธ์ซัพพลายเชน ชั้น 6) ชั้น 6 ควรประกอบด้วย การมีประสบการณ์ในการพัฒนากระบวนการทำงาน และการเชื่อมโยงข้อมูลทุกด้านภายในซัพพลายเชน เข้าใจถึงกลไกของตลาดและปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ และสามารถกำหนดกลยุทธ์ และออกแบบเครือข่ายการดำเนินงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของซัพพลายเชน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    ผู้ที่ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักซัพพลายเชน (นักวางแผนกลยุทธ์ซัพพลายเชน ชั้น 6) ชั้น 6 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) มีประสบการณ์ในการทำงานในกระบวนการหลักภายในซัพพลายเชน อาทิเช่นการวางแผนความต้องการ การวางแผนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า มาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ

2) เคยผ่านงานบริหารในระดับซัพพลายเชนมาไม่น้อยกว่า 2 ปี และ

3) เคยผ่านงานการวางแผน หรือมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของซัพพลายเชน และ

4) ผ่านการอบรมในเรื่องกระบวนการทำงานหลักภายในซัพพลายเชน เช่น การพยากรณ์ความต้องการ การวางแผนการผลิต การเงินเบื้องต้น และ

5) ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักซัพพลายเชน ชั้น 5 หรือ ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักซัพพลายเชน ชั้น 5 จำนวน 4 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 010101 - 010104 และ

6) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักซัพพลายเชน(นักวางแผนกลยุทธ์ซัพพลายเชน ชั้น 6) ชั้น 6 จำนวน 2 หน่วย คือหน่วยสมรรถนะ 010201 - 010202

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพบริหารซัพพลายเชนซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการวางกลยุทธ์ และออกแบบเครือข่ายการดำเนินงาน เช่น ผู้จัดการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Manager) ผู้อำนวยการฝ่ายซัพพลายเชน (Supply Chain Director) นักวิเคราะห์หรือที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน (Supply Chain Analyst) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SPC-6-007ZA กำหนดกลยุทธ์ของซัพพลายเชน
LOG-SPC-6-008ZA ออกแบบเครือข่ายการดำเนินงานของซัพพลายเชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ