คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
    คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 ควรประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงานทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะการใช้เครื่องมือตรวจประเมินยานพาหนะและอุปกรณ์ จัดเตรียมเอกสารการจัดส่ง เรียกดูและบันทึกข้อมูลการขนส่งและเงื่อนไขการขนส่งจากระบบสารสนเทศ ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการขนส่ง ทักษะในการขับและควบคุมยานพาหนะและทักษะการใช้เครื่องมือตรวจประเมินยานพาหนะและอุปกรณ์และควบคุมดูแลการนำสินค้าขึ้นหรือลง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ

2) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง และการขับรถขนส่ง และ

3) มีใบอนุญาตขับรถขนส่งสาธารณะ (ทบ 2 ขึ้นไป) และ

4) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040109 - 040110

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-3-069ZA เตรียมความพร้อมปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
LOG-TRN-3-070ZA ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ