คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการขนส่ง อาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
   คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคคลที่ประกอบอาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 ควรประกอบไปด้วย ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในระหว่างการปฏิบัติงาน ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง ทักษะการตรวจสอบข้อมูล บุคคลากร อุปกรณ์และยานพาหนะเพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติการ ทักษะการติดตามดูแลกระบวนการในการดำเนินการและสถานะการดำเนินการ ทักษะการใช้เทคโนโลยีในการติดตามและตรวจสอบ ทักษะการบริหารต้นทุน ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการขนส่งสินค้า ทักษะการเรียกข้อมูลสารสนเทศ ทักษะการบันทึกข้อมูล ทักษะการแก้ไขปัญหา ทักษะการวัดความพึงพอใจลูกค้าและคู่ค้า และทักษะการนำเสนอ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

   ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ไม่น้อยกว่า 3 ปีและ

2) ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดการขนส่ง และ

3) ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ นักขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี ชั้น 4 จำนวน 4 หน่วย คือ หน่วยสมรรถนะ 040105 - 040108

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-4-065ZA ตรวจสอบการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
LOG-TRN-4-066ZA ควบคุมการขนส่งสินค้าทางถนนด้วยเทคโนโลยี
LOG-TRN-4-067ZA จัดการข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-TRN-4-068ZA วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ