คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระบุข้อมูล/พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัดได้ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ สามารถอธิบายและแปรผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ ระบุปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่มีผลต่อข้อมูลที่ทำการตรวจวัด ระบุข้อกำหนดด้านมาตรฐานและกฎระเบียบต่างที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ จัดทำรายงานผลการตรวจติดตาม ระบุแนวทางป้องกันและการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดระหว่างการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ สามารถให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา/สิ่งผิดปกติที่เกิดจากการตรวจวัดตามวิธีที่ระบุไว้ได้ สามารถจัดทำคู่มือในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จัดทำรายงานประจำปีและรายงานตามที่กฎหมายกำหนดได้ มีทักษะในคิดวิเคราะห์หาสาเหตุในกรณีที่การทำงานเกิดปัญหาขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานในการให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน มีทักษะการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา มีทักษะการจัดการและการวางแผน และมีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

   1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

   2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.3. หรือกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง

   2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

   2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่จัดการของเสีย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-4-034ZA วิเคราะห์ข้อมูลพร้อมรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
EVM-CWM-4-035ZA ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ