คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            สามารถบันทึกรายละเอียดต่างๆ ในการรับของเสียชุมชนเข้าสถานที่ฝังกลบ สามารถระบุประเภทและตรวจสอบความถูกต้องของของเสียที่รับกำจัดตามเงื่อนไขของสถานที่ฝังกลบ ระบุรายละเอียดขั้นตอนการรับของเสียเข้าสถานที่ฝังกลบ สามารถดูแลและบำรุงรักษาเครื่องชั่งเบื้องต้นได้ สามารถระบุจุดพักรถและแจ้งเส้นทางไปยังจุดขนถ่ายของเสียภายในสถานที่ฝังกลบได้ มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรับของเสียเข้าและการขนถ่ายของเสียได้ สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้ บันทึกและรายงานปัญหาการจราจรและการขนถ่ายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทำงานสำเร็จตามที่รับมอบหมายได้ถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 2

   1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 2

   2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

   2.2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

   3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 2 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ

 หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-2-016ZA รับเข้าของเสียชุมชน
EVM-CWM-2-017ZA ประสานงานจราจรให้เป็นไปตามระบบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ยินดีต้อนรับ