คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           ระบุและชี้แจงรายละเอียดของกฎระเบียบของหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง สามารถชี้แจงกระบวนการหรือแนวทางการปฏิบัติงานในสถานที่คัดแยกของเสียชุมชนได้อย่างถูกต้อง ควบคุมการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานคัดแยกของเสียชุมชน สามารถระบุปัญหาหรือสิ่งผิดปกติจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชนได้ สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการคัดแยกของเสียชุมชนได้ จัดทำบันทึกการตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.3. หรือ กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในปีการศึกษาสุดท้ายในสาขาที่เกี่ยวข้อง

    2.4. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.5. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการคัดแยกขยะชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

    3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย ชั้น 4 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้คัดแยกของเสียชุมชนในสถานที่จัดการของเสีย หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-4-014ZA ดูแลการจัดการสถานที่คัดแยกของเสียชุมชน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0220-A : บริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ