คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียชุมชน อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            สามารถอธิบายวิธีการดำเนินการฝังกลบตามวิธีการปฏิบัติงานของสถานที่ฝังกลบ อธิบายลักษณะการใช้งานของเครื่องจักรกลและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการควบคุมเครื่องจักรกล ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลและความเสี่ยงของพื้นที่ที่ดำเนินการฝังกลบเบื้องต้นก่อนการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของสถานที่ฝังกลบได้ สามารถดำเนินการฝังกลบให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของสถานที่ฝังกลบได้ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงาน มีทักษะในการควบคุมเครื่องจักรกลที่ใช้ในการดำเนินการฝังกลบ สามารถตรวจสอบสภาพความผิดปกติได้ บันทึกผลการดำเนินงานและรายงานผลการตรวจสอบเครื่องจักรกลได้ ระบุวิธีการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามคู่มือปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามคู่มือประจำเครื่องจักรกล บันทึกและรายงานผลการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมเครื่องจักรกล มีทักษะในการแก้ปัญหาและสามารถเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาเบื้องต้นต่อผู้เชี่ยวชาญได้ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถ่ายข้อมูลได้ ทำงานสำเร็จตามที่รับมอบหมายได้ถูกต้อง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3

    1.1. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 ทั้ง 2 หน่วย

2. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3

    2.1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

    2.2. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

    2.3. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

    2.4. หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

    2.5. หรือสำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวกับการดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป

    3.1. หลังจากผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะอาชีพและได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ ชั้น 3 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะสามารถสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลื่อนระดับคุณวุฒิในชั้นที่สูงขึ้นไปได้

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ดูแลการจัดการของเสียชุมชนในสถานที่ฝังกลบ

หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-CWM-3-019ZA ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
EVM-CWM-3-018ZA ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกลที่ใช้ในการฝังกลบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ