คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาช่างตัดเย็บเสื้อผ้า อาชีพการจัดการสินค้าเสื้อผ้า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณสมบัติการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในสาขาการจัดการสินค้าเสื้อผ้าจะมีหน้าที่ในการ สำรวจและจัดหา แหล่งสื่อสารกับผู้บริโภคสื่อสารในสถานที่ทำงานกับบุคคลสำรวจจัดหาแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้าและพัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
          1. ทักษะการสื่อสาร
          2. การทำงานเป็นทีม
          3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
          4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
          5. การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 จะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพในชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับไปในระดับที่สูงขึ้นโดยสามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงกว่า

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอาชีพช่างตัดเย็บเสื้อผ้า สาขาการจัดการสินค้าเสื้อผ้า มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจัดหาซึ่งบุคคลในอาชีพนี้ประกอบด้วย  เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Purchasing Officer) หัวหน้าหน่วยจัดซื้อ (Procurement Supervisor)
          หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) …………NA………...

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-JQXO-001A สำรวจและจัดหาแหล่งสื่อสารกับผู้บริโภค
TEX-ZOIX-007A สำรวจจัดหา แหล่งวัตถุดิบ สำหรับการผลิตเสื้อผ้า
TEX-UZBY-008A พัฒนาวัตถุดิบสำหรับการผลิตเสื้อผ้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ