คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

  เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า การจัดเตรียม บำรุงรักษาและควบคุมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า รวมถึงการส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า โดยเป็นบุคคลที่

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณตัวเลขขั้นพื้นฐาน

2. มีทักษะการอ่านและสื่อสารในการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

3. มีทักษะด้านการขับขี่ยานพาหนะอย่างถูกต้องและปลอดภัย

4. มีทักษะการใช้เครื่องสื่อสารและเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

5. มีทักษะการปฏิบัติงานจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ ชั้น 1

  1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านการปฏิบัติการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการฝึกงานหรือทดลองงานด้านการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศ อย่างน้อย 4 เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

  1.2 ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถประเภททุกประเภท ไม่ต่ำกว่าชนิดที่ 1

2. การได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาธุรกิจจัดส่งพัสดุ อาชีพผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารและพัสดุด่วนระหว่างประเทศชั้น 1 ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-SHB-1-001ZA จัดเตรียมยานพาหนะในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-001ZA บำรุงรักษายานพาหนะสำหรับการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-001ZA ใช้เส้นทางในการจัดส่งเอกสารพัสดุและสินค้าด่วน
LOG-SHB-1-001ZA จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-001ZA บรรจุหีบห่อเอกสารพัสดุและสินค้า
LOG-SHB-1-007ZA รับเอกสารและพัสดุด่วนจากสนามบิน
LOG-SHB-1-015ZA ส่งมอบเอกสารและพัสดุด่วนจากต่างประเทศให้กับลูกค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ