คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ สาขาผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องมีสมรรถนะในการจัดการเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร  การจัดการบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรและการฝึกอบรมด้านการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพรได้อย่างเหมาะสม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                    (1) มีประสบการณ์การทำงานด้านการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป หรือ
                    (2) ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 3 อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
          2. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้
          3. ผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4 ที่ไม่เคยผ่านการประเมินหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 3 และชั้น 4
          4. ผู้ที่ต้องการเลื่อนชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 5 ต้องผ่านการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร ชั้น 4 อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคลากรที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร และเครื่องสำอางจากสมุนไพร
          หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
HLT-HRB-4-046ZA จัดการเอกสารคู่มือการปฏิบัติงานผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร
HLT-HRB-4-047ZA จัดการบุคลากรด้านการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร
HLT-HRB-4-048ZA ฝึกอบรมด้านการผลิตเครื่องสำอางจากสมุนไพร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ