คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5 จะสามารถวางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างตัวอย่างผ้าทอ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์สิ่งทอในงานออกแบบผ้าทอ พัฒนาการออกแบบผ้าทอและกระบวนการผลิตผ้าทอ พัฒนาทักษะการเลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าทอ แนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบผ้าทอ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 5 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงาน ด้านการออกแบบผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 18 เดือน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะและอาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบผ้าทอซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบผ้าทอ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบผ้าทอ ผู้จัดการฝ่ายออกแบบสิ่งทอ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-014ZA วางแผนการใช้เทคนิคเพื่อสร้างผ้าทอต้นแบบ
TEX-ZZZ-5-015ZA ทดลองผลิตผ้าทอต้นแบบ
TEX-ZZZ-5-016ZA เลือกใช้เทคนิคการผลิตผ้าทอ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ