คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จะสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า สร้างสรรค์การออกแบบผ้าทอ ด้วยเทคนิคสิ่งทอต่าง ๆ และแนวคิดการออกแบบ จากแนวโน้มสี วัสดุ ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์สิ่งทอ มีความเข้าใจในกระบวนการปั่นด้าย การออกแบบโครงสร้างผ้าทอ เพื่อการออกแบบผ้าทอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสามารถแนะนำขั้นตอนการปฏิบัติงานต่อจากการออกแบบผ้าทอได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการออกแบบผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 4 ปีโดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือผ่านการฝึกอบรม หรือฝึกงานด้านการออกแบบผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 9 เดือน
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักออกแบบผ้าทอ ชั้น 4 จะต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒินี้จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักออกแบบผ้าทอซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกแบบผ้าทอ นักออกแบบผ้าทอ นักออกแบบสิ่งทอ นักออกแบบกราฟิกและสื่อผสม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-4-001ZA ตรวจสอบความต้องการของลูกค้า
TEX-ZZZ-4-002ZA วิเคราะห์สมบัติของวัสดุสิ่งทอ
TEX-ZZZ-4-003ZA กำหนดกระบวนการปั่นด้าย
TEX-ZZZ-4-010ZA วิเคราะห์แนวโน้มการออกแบบผ้าทอ
TEX-ZZZ-4-011ZA ออกแบบผ้าทอให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
TEX-ZZZ-4-012ZA ออกแบบโครงสร้างผ้าทอ
TEX-ZZZ-4-013ZA นำเสนอข้อมูลการออกแบบผ้าทอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ