คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตผ้าทอได้ตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตผ้าทอ ทดลองทางเทคนิคเพื่อสร้างงานผ้าทอ ตั้งค่าเครื่องจักรผลิตผ้าทอเพื่อการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ จัดการกระบวนการวางแผนผลิตผ้าทอและสามารถประยุกต์ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผลการผลิตผ้าทอนั้นสอดคล้องกับข้อกำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตผ้าทอไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 3 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพดังต่อไปนี้
                 2.2.1 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.2 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.3 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอ เช่น ผู้จัดการด้านการผลิต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-4-024ZA ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
TEX-ZZZ-4-040ZA กำหนดแนวทางป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิตผ้าทอ
TEX-ZZZ-4-041ZA วางแผนการผลิตผ้าทอ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ