คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอ ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะตามคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 5 จะสามารถปฏิบัติงานผลิตผ้าทอได้ตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการผลิตผ้าทอ รวมถึงวิเคราะห์รายละเอียดของการออกแบบสำหรับผ้าทอหรือผลิตภัณฑ์ผ้าทออื่นๆ ทั้งเส้นใยผ้า ผ้าทอและผลิตภัณฑ์ผ้าทอสำเร็จรูป เพื่อพัฒนาผ้าทอตามข้อมูลการออกแบบ สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าทอ และควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อนอน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
    1.1 ต้องไม่เป็นผู้มีภาวะตาบอดสี
    1.2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการการผลิตผ้าทอไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 5 จะต้อง
    2.1 เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 แล้ว และผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ หรือ
    2.2 ต้องผ่านการประเมินทุกหน่วยสมรรถนะของอาชีพดังต่อไปนี้
                 2.2.1 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 2 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.2 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 3 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.3 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 4 จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ
                 2.2.4 อาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอชั้น 5 จำนวน 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          บุคคลในกลุ่มอาชีพนักปฏิบัติการผลิตผ้าทอซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการผลิตผ้าทอเช่น ผู้จัดการด้านการผลิต

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
TEX-ZZZ-5-024ZA ปฏิบัติงานตามหลักความปลอดภัยของสถานประกอบการ
TEX-ZZZ-5-042ZA พัฒนาผ้าทอตามข้อมูลการออกแบบ
TEX-ZZZ-5-043ZA ควบคุมคุณภาพการผลิตผ้าทอ
TEX-ZZZ-5-044ZA ควบคุมคุณภาพการทำงานของเครื่องจักรสำหรับการผลิตผ้าทอที่ซับซ้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ