คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าสำหรับการขนส่งทางถนน โดยจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

3. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

5. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2. ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ด้านควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3. .ผู้ที่จะได้คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าสามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 3 เดือน หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วอย่างน้อย3เดือน โดยมีเอกสารรับรองจากหน่วยงานสังกัด หรือหน่วยงานที่ให้บริการ เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 3 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-2-039ZA จัดการสินค้าในการขนส่งรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า
LOG-TRN-2-040ZA ดูแลการทำงานของพนักงานขับรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ