คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าสำหรับการขนส่งทางถนนโดยจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

2. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. มีความสามารถในการแก้ปัญหาขั้นพื้นฐาน

4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน

5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น1 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2.ผู้ที่จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ด้านควบคุมรถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่าต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRN-1-036ZA จัดการเตรียมความพร้อมก่อนขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า
LOG-TRN-1-037ZA ควบคุมการขับขี่รถบรรทุก 10 ล้อหรือต่ำกว่า
LOG-TRN-1-038ZA ตอบสนองสถานการณ์ระหว่างขับขี่ 10 ล้อหรือต่ำกว่า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ