สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ ( 1 คุณวุฒิวิชาชีพ)


ภาพรวมของสมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

สมรรถนะสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ
สำหรับงานมัลติมีเดีย (Adobe Certified Professional: Premiere Pro) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ