คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

             มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือ/สารเคมีที่เกี่ยวข้องในการทำงาน เก็บและทดสอบคุณสมบัติกากของเสียอุตสาหกรรมหน้างาน มีทักษะในใช้งานเครื่องมือบ่งชี้ความผิดปกติของสภาวะแวดล้อมในขณะปฏิบัติงาน และมีความรู้เกี่ยวกับความอันตรายของของเสียอุตสาหกรรม สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมประกอบกับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตรายเป็นเพื่อระบุอันตรายในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติการในการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและสามารถดำเนินการเก็บตัวอย่างกากของเสียอันตรายตามคู่มือและขั้นตอนปฏิบัติการและสามารถจัดทำบันทึกข้อมูลการเก็บตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคสนามในการทดสอบคุณสมบัติตัวอย่างได้อย่างถูกต้อง เข้าใจขั้นตอนการรักษาสภาพตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมและสามารถนำส่งของเสียอุตสาหกรรมให้แก่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรมได้ ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงาน สามารถใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจและสามารถระบุคำศัพท์เฉพาะและชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรม ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศีกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศีกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

2. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค และการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้กำจัด/บำบัดของเสียอุตสาหกรรม พนักงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์กากของเสียอุตสาหกรรม

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-4-026ZA เก็บตัวอย่างกากของเสียอุตสาหกรรมที่มีความเป็นพิษในพื้นที่ปนเปื้อน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ