คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

                 สามารถประสานงานและทำงานร่วมกับผู้ส่งตัวอย่างและผู้ร่วมงานได้อย่างราบรื่น มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการอบรมในการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมี สามารถระบุอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและอุปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมีได้ สามารถปฏิบัติงานประจำในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของเสียอุตสาหกรรม ปฏิบัติงานรับและจัดการตัวอย่าง และจัดเตรียมและดูแลเครื่องแก้วและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานภายใต้การควบคุมของผู้ชำนาญ แก้ปัญหาพื้นฐานที่พบเป็นประจำได้ มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการอบรมในการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการเคมี สามารถระบุเครื่องมือที่ใช้งานในห้องปฏิบัติการเคมีได้ สามารถปฏิบัติงานประจำในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของเสียอุตสาหกรรมในการเตรียมและจัดเก็บสารเคมีทั่วไป จัดเก็บและดูแลรักษาสารเคมีให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ และการเตรียมตัวอย่างของเสียสำหรับการทดสอบ สามารถบันทึกข้อมูลการเตรียมสารเคมีและเตรียมตัวอย่าง และส่งมอบตัวอย่างที่เตรียมเรียบร้อยแล้วให้นักวิเคราะห์ของเสียในระดับห้องปฏิบัติการ ชั้น 4 มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

                 ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพนักวิเคราะห์ของเสียอุตสาหกรรมในระดับห้องปฏิบัติการ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบสัมภาษณ์เชิงเทคนิค การสอบข้อเขียน และการสาธิตการปฏิบัติงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-3-001ZA รับและจัดการตัวอย่าง
EVM-IWM-3-002ZA จัดเตรียมเครื่องแก้วและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน
EVM-IWM-3-003ZA เตรียมและจัดเก็บสารเคมีทั่วไป และเตรียมตัวอย่างของเสียที่ไม่ซับซ้อน
EVM-IWM-3-004ZA ทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีเบื้องต้นของตัวอย่างของเสียพร้อมทั้งบันทึกผลการทดสอบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 7
ชั้น 8

ยินดีต้อนรับ