คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

              สามารถติดต่อประสานงาน และรวบรวมข้อมูลความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี ของส่วนกระบวนการผลิตได้ สามารถเตรียม และดำเนินการด้านสัญญา เอกสารการจัดซื้อ จัดทำบัญชีรับ-จ่ายพัสดุ และบัญชีสถิติการจัดซื้อ สามารถจัดเตรียมวัตถุดิบในการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ควบคุมระบบการผลิตน้ำอุตสาหกรรม ได้แก่ระบบกรอง ระบบผลิตน้ำปะปา RO และน้ำอ่อน ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรและกระบวนการผลิต สามารถตรวจสอบ/วิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ดำเนินการสำรวจและประเมินความต้องการใช้น้ำในอุตสาหกรรมเพื่อวางแผนและบริหารการผลิต รวมทั้งทักษะด้านการคิดและการสื่อสาร ทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ดำเนินการฝ่ายสาธารณูปโภค ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

   หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือเทียบเท่าหรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสาธารณูปโภค

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GEN-3-004ZA วางแผนและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีใช้ในกระบวนการ
GPW-GEN-3-005ZA ผลิตน้ำใช้ในอุตสาหกรรม
GPW-GEN-3-006ZA ควบคุมคุณภาพน้ำที่ใช้ในกระบวนการผลิต และบริหารจัดการการผลิต
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ