คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           สามารถปฏิบัติงานประจำในการสำรวจศักยภาพและแหล่งวัตถุดิบ พร้อมตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติทางด้านเทคนิคของวัตถุดิบ ทบทวนข้อมูลการใช้วัตถุดิบ สถิติการจัดซื้อ และประเมินความเสี่ยงของวัตถุดิบในปัจจุบันและอนาคต วิเคราะห์ระบบการตลาดและการจัดส่งเพื่อประเมินความเหมาะสมในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ สามารถเป็นตัวแทนของบริษัทในการทำสัญญาตามนโยบายและเจรจาต่อรองการจัดซื้อ บริหารจัดการกระบวนการจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ดำเนินการด้านสัญญาและเอกสารการจัดซื้อ ทำการบันทึกและรายงานข้อมูลการจัดซื้อ และข้อมูลเชิงเทคนิคของวัตถุดิบได้ รวมถึงการมีทักษะการติดต่อประสานงาน การรวมงานกับผู้อื่น และทำงานสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

            ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาอาชีพพลังงานชีวภาพ (ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) อาชีพผู้ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบ ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

    หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง หรือ ฟไ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) รวมกับการสอบข้อเขียน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติงานจัดหาวัตถุดิบ

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-GEN-3-001ZA วิเคราะห์และวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ
GPW-GEN-3-002ZA ดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ