คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของอาชีพนี้จะต้องมีทักษะและความรู้ ในการสำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงและสำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดพื้นที่จุดท่อรั่วได้ตั้งแต่รวบรวบและสรุปข้อมูล ใช้เครื่องมือสำรวจหาจุดท่อรั่วชนิดดักฟังเสียงน้ำได้และชนิดอิเล็คทรอนิคส์ได้อย่างชำนาญ สามารถอ่านและเข้าใจแบบก่อสร้างวางท่อและสัญลักษณ์ได้ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างง่าย ทำงานอย่างอิสระและรับผิดชอบในงานประจำของตนเองได้ และมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา ช่างสำรวจหาท่อรั่ว ชั้น 3 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) ไม่ระบุ
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-WOM-3-047ZA สำรวจหาท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดดักฟังเสียงน้ำ
PUM-WOM-3-048ZA สำรวจหาจุดท่อรั่วด้วยเครื่องมือชนิดอิเล็คทรอนิคส์

ยินดีต้อนรับ