คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการกีฬา สาขาการให้บริการทางด้านการกีฬา อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานที่ถูกกำหนดไว้แล้ว (นักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเชี่ยวชาญ) เป็นผู้มีบทบาทเชิงรุกในวงการวิทยาศาสตร์การกีฬา อันมีผลกระทบระดับสูงต่อสังคม สามารถออกแบบวิเคราะห์โปรแกรม วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มีกระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถที่จะควบคุมการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อสรุป สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพผลการออกกำลังกาย และถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งออกแบบการวิจัยและทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและที่เกี่ยวข้อง จัดการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาระดับชาติและเชื่อมประสานกับองค์กร ระดับสากลให้แก่หน่วยงานต่างๆ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
ผู้ที่จะเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ชั้น 7 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. จบการศึกษาระดับ ปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี/ หรือปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี หรือปฏิบัติงานเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายเฉพาะทาง ชั้น 6 มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 2. ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อย่างน้อย 5 เรื่องในระยะเวลา 10 ปี และ 3. มีประสบการณ์การเป็นผู้นำองค์กร หรือเป็นวิทยากรในด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายในด้านนโยบายระดับชาติ และนานาชาติ อย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 4 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) 1. มีความรู้ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาใดสาขาหนึ่งด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 2. มีประกาศนียบัตรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา/ออกกำลังกายจากหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ4 (ที่จัดโดยส่วนราชการ/หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการหรือกระทรวงสาธารณสุขตามหลักสูตรที่กำหนดไว้)/นานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ5 เอกสารดังกล่าวต้องแสดงว่าผ่านการอบรมมาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 3. มีความรู้ทักษะในทางปฏิบัติและผ่านการอบรมการทำ Basic life support (BLS) ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 4. มีใบรับรองแพทย์ระบุว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบและไม่เป็นผู้ติดสารเสพติดโดยมีผลการตรวจร่างกายไม่เกิน 3 เดือน 5. จัดทำแฟ้มสะสมผลงาน หรือหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการปฏิบัติงานในรูปแบบของเอกสาร ในกรณีที่ต้องใช้เอกสาร/หลักฐานรับรอง ตัวอย่างเช่น - ใบรับรองการอบรม ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือ - แฟ้มสะสมผลงาน หรือ - ใบรับรองจากหัวหน้างานหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ที่ปฏิบัติงานอยู่
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SPT-SPS-7-020ZA ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของอาชีพ
SPT-SPS-7-021ZA พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
SPT-SPS-7-017ZA ชี้นำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0127-A : สมาคมวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ