คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมยานพาหนะ (ผู้จัดการ) ประเมินความเสี่ยง สั่งการ ประสานงาน บังคับบัญชา วางแผนการปฏิบัติงาน มีทักษะในการบริหารงานที่ซับซ้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารจัดการ การกำหนดนโยบายองค์กร การแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และต้องมีสมรรถนะในการ ศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง และจัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่านำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของอาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5 ต้องมีและเป็นบุคคลที่มีความสามารถในจัดทำเอกสารสัญญา มีความรู้เรื่องสัญญาและข้อกำหนดของกฎหมาย มีความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยง มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีปฏิภาณไหวพริบในการปฏิบัติงาน หรือสำเร็จการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การทดสอบพนักงานทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5 จะต้องผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่าไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3.บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 5 โดยไม่ผ่านทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ชั้น 4 จะต้องมีประสบการณ์การบริหารระบบงานรักษาความปลอดภัยขนส่งทรัพย์สินมีค่า ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-PSA-5-001ZA ศึกษาข้อมูลความต้องการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่าของผู้ว่าจ้าง
SEC-PSA-5-002ZA จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยในการขนส่งทรัพย์สินมีค่านำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ