คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะทางการคิดและปฏิบัติงานหลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคในงานได้ และปฏิบัติงานภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยหรือสายตรวจรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินที่มีสมรรถนะในการจัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 3 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 2 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 โดยไม่ผ่านประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 2 จะต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จะต้องมีใบรับรองประสบการณ์ทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-BES-3-005ZA จัดเตรียมพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้ตรงตามสัญญาจ้าง
SEC-BES-3-007ZA ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง
SEC-BES-3-008ZA ปฏิบัติการระงับเหตุผิดปกติด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0145-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด

ยินดีต้อนรับ