คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิดและการปฏิบัติงานที่หลากหลาย สามารถควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงาน สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 เป็นผู้มีสมรรถนะในการดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์ ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพของคุณวุฒิวิชาชีพนี้ทั้ง 2 หน่วยสมรรถนะ 2. ผู้ที่จะเข้าสู่ประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 3 และมีประสบการณ์การทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 3. บุคคลที่มีความสามารถจะเข้าทำการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพครูฝึกงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ชั้น 4 โดยไม่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพพนักงานรักษาความปลอดภัย ชั้น 3 จะต้องมีประสบการณ์การบริหารระบบงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีเอกสารการรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือจบการศึกษาหรือเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-BES-4-004ZA ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
SEC-BES-4-003ZA ดำเนินการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินตามวัตถุประสงค์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ