คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงานอาชีพ แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ปัญหาได้ปรับใช้หลักการหาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจในหน้าที่ได้ด้วยตัวเอง สามารถวางแผนการบริหารจัดการการผลิตและจัดเก็บก๊าซชีวภาพ ควบคุมระบบจัดเก็บก๊าซชีวภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานและความปลอดภัย ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพของงาน มีความรู้ในเชิงทฤษฎีหรือหลักการที่สำคัญในอาชีพเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลงานให้ดีขึ้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคนิคและความปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระบบกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และระบบกำจัดความชื้น ควบคุมระบบจ่ายก๊าซชีวภาพ ควบคุมระบบอัดแรงดันก๊าซชีวภาพ วางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์สำรอง ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ระดับขั้นต้น ซ่อมบำรุงตามแผนซ่อมบำรุง (PM) ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์หลังการซ่อมบำรุง สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของระบบก๊าซชีวภาพ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีทักษะในการควบคุมงาน/กระบวนการทำงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยใช้ความรู้ทางทฤษฎีและเทคนิค สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีความรับผิดชอบต่อกระบวนการทำงานและปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวลและเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ควบคุมระบบปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์
2. เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือหากไม่มีประสบการณ์ต้องผ่าน            การฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
    2.2 สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาทีเกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่           น้อยกว่า 2 ปี
    2.3 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6 ) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์           ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปี
   2.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่าง           ต่อเนื่อง

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฏิบัติการฝ่ายผลิตก๊าซชีวภาพ

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-XAJT-602A บริหารจัดการการผลิตและจัดเก็บก๊าซชีวภาพ
GPW-PBLI-603A ควบคุมระบบผลิตและจ่ายก๊าซชีวภาพ
GPW-DXEX-604A บำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
GPW-IOSV-605A จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในกระบวนการปรับปรุงก๊าซชีวภาพ
GPW-WIDR-606A ทดสอบการทำงานของเครื่องจักรในระบบปรับปรุงก๊าซชีวภาพหลังงานซ่อมบำรุง
GPW-JUXO-607A ตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการปรับปรุงก๊าซชีวภาพให้อยู่ในสภาวะปกติ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ