คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้มีสมรรถนะทางเทคนิคในการประยุกต์หลักการ เลือกใช้และทำงานตามมาตรฐาน แก้ไขปัญหาทางเทคนิคควบคู่ไปกับการใช้คู่มือ เข้าใจและอธิบายสาระสำคัญของงานด้วยหลักการที่ถูกต้อง สามารถวางแผนการตรวจสอบคุณภาพของเชื้อเพลิงก่อนเข้าระบบเผาไหม้ จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงเบื้องต้น ทำงานได้ตามมาตรฐานการทำงาน เก็บตัวอย่างเชื้อเพลิงชีวมวลตามหลักการเก็บตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ ทำการจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองตามหลักความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีสมรรถนะทางเทคนิคที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สามารถใช้อุปกรณ์และเครื่องแก้วต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยและทำการทดสอบได้ถูกต้องตามเทคนิคการทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐานของระบบการวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สารสนเทศในการทำงาน สามารถทดสอบและวิเคราะห์คุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวล ทำงานได้ตามแผนหรือข้อกำหนดในมาตรฐานงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจแก้ปัญหาได้ตามคำแนะแนวของหัวหน้างาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีชีวมวล และเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ อาชีพผู้ทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล ระดับ 3 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.  เข้าเกณฑ์คุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1  สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
     2.2  สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่                 น้อยกว่า 1 ปี 
     2.3  สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวข้องกับการทดสอบและควบคุมคุณสมบัติเชื้อเพลิงชีวมวล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-BMHR-635A ตรวจสอบคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลก่อนเข้าสู่ระบบเผาไหม้
GPW-ZBTV-636A เตรียมสารเคมีและอุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิง
GPW-RXZT-638A วิเคราะห์และรายงานผลการทดสอบคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ