คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพผู้ควบคุมรถแทรกเตอร์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเทคโนโลยีการเกษตร อาชีพผู้ควบคุมรถแทรกเตอร์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้มีสมรรถนะในการทำงานควบคุมและขับขี่เครื่องจักรกลการเกษตร (ขับรถแทรกเตอร์) เฉพาะทางตามหลักการหรือทฤษฎีในการขับรถแทรกเตอร์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานได้ด้วยตนเองเพื่อควบคุมคุณภาพงาน หรือผลงานการขับรถแทรกเตอร์ โดยมีสมรรถนะ ขับรถแทรกเตอร์แบบ Mitrphol Modern Farmและใช้งานเครื่องมือดิจิทัลที่มีสำหรับงานเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ตามคู่มือระเบียบการปฏิบัติงานผู้ควบคุมรถแทรกเตอร์ และ ตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทย่อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้เข้ารับดารประเมินต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครเข้ารับการทดสอบ
2. จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือ
3. มีประสบการณ์ในการขับรถแทรกเตอร์ อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หรือ
4. หนังสือรับรองการทำงานจากสถานประกอบกิจการอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป หรือ
5. ผ่านการพิจารณาความเห็นชอบจากหัวหน้างาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

เกษตรกรผู้ขับรถแทรกเตอร์
ผู้ควบคุมเครื่องจักรขนย้ายดินและหิน และเครื่องจักรโรงงานที่เกี่ยวข้อง
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
10103 ควบคุมรถแทรกเตอร์แบบ Mitrphol Modern Farm
10104 บำรุงรักษารถแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
20102 ควบคุมงานเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยด้วยเครื่องมือดิจิทัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ