คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ยาก ต้องใช้ความชำนาญ สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติงานและคุณภาพงานในขอบเขตที่กำหนด ทำงานภายใต้การแนะนำของผู้บังคับบัญชา ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ชั้น 3 จะต้องผ่านการประเมิน 5 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1.เตรียมการเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์รอยต่อชนท่อตามแบบงาน, 2.เชื่อมฟลั๊กซ์คอร์รอยต่อชนท่ออย่างมีคุณภาพ 3.ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์รอยต่อชนท่อ 4.ปฏิบัติงานเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์รอยต่อชนท่อได้อย่างปลอดภัย 5.ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ชั้น 3 ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย พัฒนาตนเองเสมอ ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสาร และมีความตระหนักทางด้านคุณธรรม การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

(Qualification Pathways) บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 3 1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ชั้น 2 และมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการ ที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 2. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ระดับ 3 ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3. ช่างเชื่อมอิสระ จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม งานเชื่อม ผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 4. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะหรือเทียบเท่า และต้องผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเชื่อมฟลั๊กซ์คอร์ ชั้น 2 มาแล้ว

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEl-VHM-3-048ZA ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม
WEL-VHM-3-029ZB การเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า
WEL-VHM-3-030ZB เตรียมการเชื่อมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ ตามแบบงาน
WEL-VHM-3-031ZB ปฏิบัติงานเชื่อมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ
WEL-VHM-3-032ZB ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อ
WEL-VHM-3-033ZB ปฏิบัติงานเชื่อมฟลักซ์คอร์ รอยต่อชนท่อด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0107-A : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
CB-0201-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
CB-0246-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ