คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ปฏิบัติงานเชื่อมที่ใช้ทักษะพื้นฐาน เป็นงานประจำที่กำหนดวิธีการไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ต้องการคำแนะนำ การตรวจสอบ และการควบคุมดูแลการทำงานอย่างใกล้ชิด ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมทิกชั้น 2 จะต้องผ่านการประเมิน 5 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1.เตรียมการเชื่อมทิกรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นตามแบบงาน 2. เชื่อมทิกรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นอย่างมีคุณภาพ 3. ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมทิกรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่น 4.ปฏิบัติงานเชื่อมทิกรอยต่อฟิลเล็ทและรอยต่อชนแผ่นได้อย่างปลอดภัย 5.ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในสาขาอุตสาหกรรมงานเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของช่างเชื่อมทิกชั้น 2 ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความตระหนักทางด้านคุณธรรม การรักษาความสะอาดและความปลอดภัย
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อุตสาหกรรมการเชื่อมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพช่างเชื่อมทิก ชั้น 2 1. ช่างเชื่อมในสถานประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องด้านงานเชื่อมทิก โดยมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 2. ช่างเชื่อมที่มีใบรับรองการทดสอบฝีมือช่างเชื่อมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพช่างเชื่อมทิก ระดับ 2 ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองการทดสอบดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ โดยการประเมินจากศูนย์ทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 3. ช่างเชื่อมอิสระ จะต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน ได้แก่ ใบวุฒิการศึกษา ใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมงานเชื่อม ผลงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 4. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะ หรือเทียบเท่า
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEl-VHM-2-048ZA ปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในงานเชื่อม
WEL-VHM-2-050ZA การเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า
WEL-VHM-2-051ZA เตรียมการเชื่อมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ตามแบบงาน
WEL-VHM-2-052ZA ปฏิบัติงานเชื่อมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น
WEL-VHM-2-053ZA ตรวจสอบคุณภาพการเชื่อมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น
WEL-VHM-2-054ZA ปฏิบัติงานเชื่อมทิก รอยต่อตัวทีและรอยต่อชนแผ่น ด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
CB-0211-A : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
CB-0107-A : วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
CB-0200-A : วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
CB-0201-A : วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
CB-0273-A : วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
CB-0246-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ยินดีต้อนรับ