คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมเหล็กกล้า ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาการเชื่อมอุตสาหกรรม วัสดุเหล็กกล้า อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมเหล็กกล้า ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการและต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญสูง ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจสูงภายใต้ขอบเขตที่กำหนด เริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 5 ต้องมีสมรรถนะในระดับชั้น 4 แล้วต้องมีสมรรถนะเพิ่มอีก 3 หน่วย ได้แก่ 1. จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุดอย่างเป็นรูปธรรม 2. วิเคราะห์และวางแผนการสอนงานช่างเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดงานเชื่อม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลและเหมาะสมกับงานและคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมระดับกลาง ชั้น 5 ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถ ในการสื่อสาร มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

(Qualification Pathways) บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก อาชีพผู้เชี่ยวชาญการเชื่อม ชั้น 5 1. บุคลากรงานเชื่อมในสถานประกอบการที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมชั้น 4 ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 2.บุคลากรงานเชื่อมในตำแหน่ง วิศวกรงานเชื่อม หัวหน้าช่างเชื่อม หัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อม ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 5 ปี และต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี หรือช่างเชื่อมอาวุโสที่มีประสบการณ์ทำงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี 3. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะหรือเทียบเท่าและต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 5 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

(ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) NA.

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEl-VHM-5-007ZA การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเบื้องต้น
WEL-QARI-011B การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
WEL-HQNW-013B จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0296-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ