คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีสมรรถนะ และทักษะตามที่ระบุในระดับวิชาชีพป้องกันความสูญเสีย ชั้น 3 และสามารถปฏิบัติงานในร้านค้าปลีกลักษณะต่างๆ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ร้านค้าปลีกเฉพาะอย่าง
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ พนักงานขายชั้น 3 หรือต้องผ่านการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2. ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ บริหารร้านค้าชั้น 3 หรือสูงกว่า สามารถเข้ารับการทดสอบได้ทันที
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
NA.
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
RTS-ZZZ-3-016ZA ลดความสูญเสียของร้านค้าขั้นสูง
RTS-ZZZ-3-026ZA ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ