คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 สามารถปฏิบัติงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ บำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM) บำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM) ติดตามงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก และบำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคครอบคลุมงาน แก้ไขปัญหาในบริบทที่คาดการณ์ได้ ปรับใช้หลักการ หาข้อสรุปประเด็นปัญหาและตัดสินใจงานในหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ประสานการทำงานเพื่อควบคุมคุณภาพงาน

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน (Qualifications)

        ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขาพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์   อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2.    มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
     2.1    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.2    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง* (ปวส.) หรือสูงกว่า** สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
     2.3    เป็นผู้ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า อาชีพผู้ปฏิบัติงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และต้องมีประสบการณ์ทำงานในระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2.4    มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือในโรงไฟฟ้าชนิดอื่น ๆ หรือในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า หรืองานควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า หรืองานวางแผนการผลิตและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลโรงไฟฟ้า หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ควบคุมและเครื่องมือวัดโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดประวัติปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ

* ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน สาขาอื่น    ที่เกี่ยวข้อง
** ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง


ความเกี่ยวเนื่องคุณสมบัติกับการประเมิน

1.    โดย คุณสมบัติ ข้อ 2.1 ถึง 2.3 ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 4 ทั้งหมด หรือตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สอบ 
2.    โดย คุณสมบัติ ข้อ 2.4 ต้องเข้ารับการประเมินหน่วยสมรรถนะระดับ 4 ทั้งหมด และให้นำแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่นำมายื่นในวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน หรือตามดุลพินิจของเจ้าหน้าที่สอบ 
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

        ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า งานเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรืองานบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-OLBM-570A เดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
GPW-VEIR-571A บำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงป้องกัน (Preventive Maintenance: PM)
GPW-JTTP-572A บำรุงรักษาอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เชิงแก้ไข (Corrective Maintenance: CM)
GPW-YQOL-573A ติดตามงานบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภายนอก
GPW-STFT-574A บำรุงรักษาเครื่องมือที่ใช้ในงานบำรุงรักษาในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ