คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม (Wind Turbine) บำรุงรักษาระบบต้นกำลังและส่งพลังงาน (Main Machine Train) ของกังหันลม (Wind Turbine) บำรุงรักษาโครงสร้างและส่วนรับแรง (Support & Structure) ของกังหันลม (Wind Turbine) บำรุงรักษาระบบประกอบอื่น ๆ (Auxiliary) ของกังหันลม (Wind Turbine) ซึ่งเป็นบุคคลที่มีสมรรถนะทางเทคนิคและการจัดการแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วไป สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นผู้นำ จัดการผลิตภาพการทำงาน ถ่ายทอด สอนงาน และกำกับดูแลผู้ร่วมงานให้บรรลุตามแผนงานได้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน (Qualifications)

         ผู้เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม  อาชีพผู้ปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.    มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
2.    ผ่านการฝึกอบรมดังต่อไปนี้
      2.1     ผ่านการอบรมการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้า
      2.2     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
      2.3     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง
      2.4    ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องจักร
      2.5     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับความร้อนและประกายไฟ
      2.6     ผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสารเคมี
3.    มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
      3.1    สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปีอย่างต่อเนื่อง
      3.2     สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า หรือเทียบเท่าทุกสาขา (สาขาวิชาอุตสาหกรรม) และมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง
      3.3     ผ่านการประเมินในมาตรฐานอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลโรงไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้าพลังงานลม คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง  ไม่น้อยกว่า 2 ปี
      3.4    มีประสบการณ์หรือกำลังปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ทางกลโรงไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 7 ปี โดยมีหลักฐานแสดงรายละเอียดประวัติการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการเพื่อยืนยันในรายละเอียดความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับหน่วยสมรรถนะ

* สาขาวิชาอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาช่างยนต์, สาขาวิชาช่างกลโรงงาน, สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

         ผู้ที่ทำงานในกลุ่มสาขาวิชาชีพพลังงานและพลังงานทดแทน สาขางานระบบผลิตไฟฟ้า หรือบุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือช่างเทคนิค หรือช่างเทคนิคชำนาญงาน    หรือช่างเทคนิคชำนาญงานพิเศษ หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
GPW-IRCR-562A ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางกลของกังหันลม (Wind Turbine)
GPW-TFHP-563A บำรุงรักษาระบบต้นกำลังและส่งพลังงาน (Main Machine Train) ของกังหันลม (Wind Turbine)
GPW-PKOU-564A บำรุงรักษาโครงสร้างและส่วนรับแรง (Support & Structure) ของกังหันลม (Wind Turbine)
GPW-JJPP-565A บำรุงรักษาระบบประกอบอื่นๆ (Auxiliary) ของกังหันลม (Wind Turbine)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ