คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่สามารถประมวลผลสิ่งที่ได้จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีรูปแบบของการสรุปการติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการจัดการพื้นที่สีเขียว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้
     1. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญในงานโดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี
     2. ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาซึ่งใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนมากและมีผลกระทบในวงกว้างและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี
     3. ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานระดับสมรรถนะเจ้าหน้าที่ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 1 ปี    

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     หัวหน้าเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/หัวหน้าทีมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ECM-CNTK-200A สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
ECM-GLYH-201A จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ