คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะกึ่งฝีมือในการปฏิบัติงานขับรถ ดัดแปลงและเลือกใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสม สามารถจัดสรรกำลังคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะเรื่องความปลอดภัย มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน สามารถสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการประกอบอาชีพเบื้องต้น สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานที่พบประจำ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผ่านการทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล (Water/Lavatory Services Driver) ชั้น 1
  2. กรณีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1. หากต้องการเข้าสู่การประเมินเพื่อขอรับคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล (Water/Lavatory Services Driver) ชั้น 2 ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพเจ้าหน้าที่ขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล (Water/Lavatory Services Driver) หรือพาหนะอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในลานจอดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
  3. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัย ให้)
  4. บัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          1. ผู้ที่มีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 1

          2. ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานอาชีพขับรถบรรทุกน้ำและสิ่งปฏิกูล (Water/Lavatory Services Driver) หรือพาหนะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการในลานจอด

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDO-2-096ZA ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
AVT-GDO-2-097ZA ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
AVT-GDO-2-098ZA จัดสรรกำลังคน เพื่อปฏิบัติหน้าที่
AVT-GDO-2-106ZA เปลี่ยนถ่ายน้ำดื่มน้ำใช้ในเครื่องบิน
AVT-GDO-2-107ZA เติมน้ำและถ่ายเทห้องสุขาในเครื่องบิน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ