คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการเจรจาต่อรอง มีทักษะการสื่อสารทั้งการเขียนและการพูดในสถานการณ์ต่างๆเพื่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีทักษะการจัดประชุมประเภทต่างๆ รวมถึงทักษะในการทำงานเป็นทีม เป็นต้นสามารถร่วมมือกับฝ่ายงานอื่นๆในการดูแลผู้ใช้อาคาร และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3 ต้องเป็นผู้มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์
    2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 3 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    3. ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปวช.หรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษา
ต่ำกว่าระดับปวช.หรือเทียบเท่าจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอาคารเพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    นักประชาสัมพันธ์
    นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-PZTZ-143A ประสานงานการให้บริการแก่ผู้เช่าผู้ใช้อาคารและผู้เกี่ยวข้องภายนอก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ