คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     เป็นบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีความรู้ความเชี่ยวชาญในอาชีพ ในการบริหารพื้นที่เช่า โดยแบ่งเป็นงานด้านการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ซึ่งสามารถสื่อสารโดยการเขียนและการพูดในการอธิบายเอกสาร ในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆเพื่อจัดทำรายงานขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเอกสารการจัดการ มีตวามสามารถในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพต่างๆ ในการทำงานจำเป็นที่จะต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลที่แตกต่างกัน จึงต้องมีมนุษยสัมพันธ์และการบริการ เพื่อสามารถสื่อสารทั้งในการเขียนและการพูดให้เข้ากับสถานการณ์ตามจุดประสงค์และกับบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมสันทนาการและกิจกรรมพิเศษในพื้นที่เช่า นอกจากนี้จำเป็นต้องมีความสามารถในด้านจิตวิทยามวลชน เช่น การไกล่เกลี่ยการประนีประนอม เป็นต้น ทั้งนี้ยังสามารถให้คำแนะนำด้านสัญญาและการปฏิบัติตามกฎหมายเบื้องต้นแก่ผู้เช่าในการใช้พื้นที่เช่า รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลในการจัดเก็บค่าบริการพื้นที่เช่าตามเวลาที่กำหนดด้วย นอกจากนี้ในการบริหารพื้นที่เช่าจำเป็นต้องสามารถส่งเสริมให้เกิดความปลอยภัยแก่ผู้เช่า โดยให้มีความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ และคำแนะนำ รวมถึงการบริหารความเรียบร้อยในกรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

     1.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 5 ต้องเป็นผู้มีอายุ 30 ปีบริบูรณ์
     2.ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 5 โดยต้องมีประสบการณ์บริหารงานบริหารพื้นที่เช่าของอาคารเพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 5 ปี
     3.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารพื้นที่เช่าอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 4 มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารพื้นที่เช่าของอาคารเพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานบริหารมา
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

     ผู้บริหารงานบริหารพื้นที่เช่า
     ผู้บริหารงานดูแลและประสานงานพื้นที่เช่า

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-URIF-127A ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-LKXK-132A บริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน
ASM-LLKZ-145A บริหารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในอาคาร
ASM-ROJR-147A บริหารสัญญาเช่าและผู้เช่า
ASM-OQKW-161A ให้คำปรึกษากับผู้เช่าให้ปฏิบัติตามกฎหมาย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ