คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบันได ชั้น 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการบิน สาขาบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด อาชีพพนักงานขับรถบันได ชั้น 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะในการปฏิบัติงานขับรถ มีความเข้าใจในหลักการความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานได้อย่างจำกัด ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดโดยผู้บังคับบัญชา

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตามที่สายการบินกำหนด (ตามข้อกำหนดของกรมฯ ที่รับรองคู่มือเรื่องความปลอดภัยให้)
  2. มีบัตรอนุญาตการเข้าถึงอากาศยาน
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่สนใจที่จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสายงานบริการภาคพื้นและสนับสนุนการบินภาคพื้นในลานจอด เช่น ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลทั่วไป

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
AVT-GDO-1-096ZA ดูแลความเรียบร้อยในลานจอดเครื่องบินให้มีความปลอดภัย
AVT-GDO-1-097ZA ดำเนินการตามหลักปฏิบัติในบริเวณลานจอดเครื่องบิน
AVT-HXTG-040A ตรวจสอบ ควบคุม และดูแลรักษารถและอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมรถบันไดในการขึ้น-ลงจากอากาศยาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ