คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจนับสินค้าและคัดแยกสินค้าเพื่อการขนส่งสินค้าทางถนน จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน ตรวจสอบเอกสารและสินค้าในการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน จัดเตรียมสถานที่ส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน และส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ 
2. มีทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน 
3. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน
5. มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ 
6. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
7. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขนส่งสินค้าทางถนนอย่างน้อย 4 เดือน หรือผ่านการรับรองคุณสมบัติจากสถานศึกษา โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 2 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนนจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในอาชีพขนส่งสินค้าทางถนน เช่น เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทั่วไป พนักงานขับรถ ผู้ตรวจสอบ พนักงานประจำรถ เจ้าหน้าที่ทำเอกสารขั้นต้น และพนักงานขนถ่ายสินค้า เป็นต้น 
    9329    คนงานด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
    9331    คนงานขับเคลื่อนยานพาหนะโดยใช้มือหรือเท้า
    9621    พนักงานรับส่งข่าวสาร หีบห่อสิ่งของและสัมภาระ
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TXAQ-809A จัดเตรียมการรับสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-GVUJ-792A จัดเตรียมการส่งมอบสินค้าจากการขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ