คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารสินค้าคงคลัง ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารสินค้าคงคลัง ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ วางแผนกระบวนการทำงานของการควบคุมสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับความต้องการในการผลิตของอุตสาหกรรม กำกับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายจัดซื้อสินค้าคงคลัง จัดการต้นทุนจากค่าใช้จ่ายในการเก็บสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังโดยการตรวจสอบสภาพและปริมาณของสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบันโดยการบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า ควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดตามช่วงเวลาที่กำหนด จำแนกสินค้าคงคลังตามความสำคัญของสินค้า ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสินค้ากับสินค้าคงคลัง ควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในแผนการปฏิบัติงาน และกำหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกันปัญหา โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
2. มีความเป็นผู้นำ ให้คำแนะนำ/สอนงานและกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลปฏิบัติงานและส่งมอบงานได้ตามเป้าหมาย
3. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในระดับสูง
4. สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน โดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
6. สามารถระบุความต้องการเพื่อเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. สามารถพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบ    
8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี
9. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้รับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 2 ปี โดยมีประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 3 ปี 
2. ผู้รับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้บริหารสินค้าคงคลังระดับ 5 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในสินค้าคงคลัง เช่น ผู้บริหารงานสินค้าคงคลังระดับต้น เจ้าหน้าที่วางแผนการจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้า เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยสินค้าคงคลัง วิศวกร โลจิสติกส์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศสินค้าคงคลัง เป็นต้น
1321    ผู้จัดการด้านการผลิต
1324    ผู้จัดการด้านการจัดหาและจัดส่งสินค้า
 

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-OJQH-751A วางแผนการจัดการสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับอุปสงค์
LOG-GHHA-753A จัดการต้นทุนสินค้าคงคลัง
LOG-ODLC-755A จัดการสินค้าคงคลังตามแผนการปฏิบัติงาน
LOG-UNNG-756A ควบคุมสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ