คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบผลการตรวจนับสินค้าคงคลังตามใบมอบหมายงาน ตรวจสอบผลการสุ่มตรวจคุณภาพสินค้าคงคลังตามแผน ตรวจสอบสินค้าคงคลังที่ได้รับความเสียหายและเสื่อมสภาพตามอายุของสินค้า จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพสินค้าคงคลัง ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลสินค้าคงคลัง ตรวจสอบความเคลื่อนไหวสินค้าคงคลัง ตรวจสอบและเปรียบเทียบความถูกต้องของสินค้าคงคลังกับรอบบัญชี จัดทำรายงานการตรวจสอบสินค้าคงคลัง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน  และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
3. มีความรู้ในการจัดการระดับต้น และสามารถกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถแก้ไขปัญหาในขอบเขตที่รับผิดชอบโดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เรียนรู้ พัฒนา และประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
9. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
10. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้รับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้รับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพควบคุมสินค้าคงคลังระดับ 4 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในสินค้าคงคลัง เช่น หัวหน้างานปฏิบัติการสินค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่สินค้าคงคลัง เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า เป็นต้น    

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EXDV-749A ตรวจสอบจำนวนและคุณภาพสินค้าคงคลังกับเอกสารที่กำหนด
LOG-BZNM-750A ตรวจสอบเอกสารรายการสินค้าให้ตรงกับสินค้าคงคลัง
LOG-EOOE-757A ควบคุมการปฏิบัติงานสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ